نام گمشده:

کیف جیبی قهوه‌ایی

دسته بندی:

مدارک هویتی

مژدگانی:

299999شماره تماس:

09056342312توضیحات:

کیف جیبی قهوه آیی که داخلش دوتا کارت شناسایی آمایش به نام علی نجفی ویک کارت عابر بانک ملت پنج شنبه گم کردم محدوده جاده سیمان رسالت به یابنده مژدگانی داده میشود.تاریخ ثبت آگهی : 1400-10-06 08:55:10

تعداد بازدید : 4941